Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy Lubinie

obowiązujące od 01 września 2020 r.

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie jest otwarta na podstawie nowelizacji Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 począwszy od dnia 01 września 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące procedury bezpieczeństwa w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie:

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 • W Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie z dniem 01 września 2020 r. funkcjonuje tradycyjne kształcenie, podczas którego obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 • W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

a.  Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor  szkoły zawiesza zajęcia oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

b. Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy przyjmuje dzieci od godz. 7.00.
 • Odbiór dzieci następuje do godz. 16.00.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, oznakowanej żółto- czarną taśmą, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie przestrzegają obowiązujące przepisy prawa związane z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

 

 • Wprowadza się ograniczenie do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych.
 • Przy wejściu do budynku szkoły zamontowane zostały urządzenia służące do dezynfekcji rąk.
 • Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona została informacja o obowiązku dezynfekowania rąk i obowiązkowej osłonie ust i nosa.
 • Przy wejściu głównym i ewakuacyjnym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Rodzice/opiekunowie prawni nie przemieszczają się po szkole, po salach lekcyjnych, na boisku szkolnym. Dozwolone jest to tylko w konkretnych sytuacjach – zebrania klasowe, konsultacje, posiedzenia rady rodziców. Szkoła ustala dzień, godzinę i miejsce spotkania.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 • Szkoła wyposażona jest w termometry bezdotykowe.
 • Jednorazowe wykorzystanie termometru wymaga obowiązkowego dezynfekowania go po użyciu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia.
 • Zgoda zawarta jest w oświadczeniu rodzica.
 • Rodzic/opiekun prawny w tym celu obowiązkowo wypełnia i podpisuje oświadczenie. Oświadczenie dostępne jest na stronie szkoły – link – dokumenty oraz przy wejściu do szkoły.
 • Wypełnione i podpisane oświadczenie należy pozostawić w sekretariacie szkoły.
 • Jeżeli dziecko przejawia w trakcie zajęć lub na przerwach niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu tzw. IZOLATCE z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • Szkoła podzielona jest na trzy strefy bezpieczeństwa.
 • Każda grupa uczniów (klasa) przebywać będzie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa i  stałej sali lekcyjnej.
Klasa Numer sali Strefa
1A 6 1
1B 1 1
1-3 Montessori 2 1
2a 4 1
3a 5 1
3b 3 1
4a 11 2
4-6 Montessori 14 2
5a 19 3
6a 10 2
6b 18 3
7a 12 2
7b 15 3
8a 17 3
8b 16 3

 

 • Uczniowie ze strefy 1 i 2 wchodzą i wychodzą ze szkoły głównym wejściem.
 • Uczniowie ze strefy 3 wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem bocznym – ewakuacyjnym.
 • Zajęcia lekcyjne, zarówno w formie tradycyjnej, zdalnej lub hybrydowej, odbywają się zgodnie z planem, który dostępny jest/będzie w dzienniku internetowym oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Nauczyciel/wychowawca na pierwszych zajęciach wyjaśnia uczniowi/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, koszyku lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

 • Nauczyciel klas 1-3 organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • Uczniowie klas 4-8, w zależności od przydzielenia do odpowiedniej strefy, spędzają 15-minutowe przerwy po 45- min. lekcji, zgodnie z opracowanym planem, w wyznaczonym dla danej strefy miejscu i pod opieką dyżurujących nauczycieli.
 • Uczniowie, którzy będą się stołować, obowiązkowo przestrzegają Regulamin korzystania ze stołówki oraz terminy wchodzenia danej grupy na obiad.
 • Uczniowie przynoszą do szkoły śniadanie i napój.
 • Szkoła zapewnia napój tylko dla uczniów klas 1-3.
 • W czasie trwania pandemii nie będzie możliwości zakupu bułki w szkole.
 • Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) oraz pomoce naukowe wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić/ dezynfekować.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Szkoła ustaliła i upowszechniła zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy. W zasadach uwzględniono konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE STREFY CZERWONEJ/ ŻÓŁTEJ

zagrożenie epidemiologiczne

 • Dyrektor szkoły ustala godziny przychodzenia klas do szkoły.
 • Dyrektor szkoły ustala godziny rozpoczynania zajęć lekcyjnych i przerw.
 • Wprowadza się ograniczenie do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych.
 • Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).
 • Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz).
 • Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej, przydzielonej sali.
 • Obowiązkowo należy mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała:
 1. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły)przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 2. jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 • Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 • Organizuje się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
 • W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt/ zdalne nauczanie ze szkołą na ten czas.

 

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 • W szkole ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Szafki uczniowskie rozdzielone są na strefy bezpieczeństwa.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min.1,5 m.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW

 • Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy.
 • Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo musi zdezynfekować ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji ma obowiązek natychmiastowego mycia  rąk.
 • Uczeń ma zakaz przemieszczania się po innych strefach bezpieczeństwa za wyjątkiem wyraźnego polecenia nauczyciela/pracownika szkoły.
 • Uczeń korzysta z szatni według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń ma obowiązek zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej ma obowiązek zapoznać się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

 

ZASADY ZACHOWANIA HIGIENY I OSTROŻNOŚCI EPIDEMICZNEJ

 • Wyposaża się wszystkich pracowników w środki ochrony osobistej tj. maseczki wielorazowego i jednorazowego użycia, przyłbice i rękawiczki jednorazowego użytku.
 • Przy wejściu do szkoły, przy pokoju nauczycielskim, w każdej sali lekcyjnej umieszcza się płyn do dezynfekcji dłoni.
 • Wszystkie toalety wyposażone są w odpowiednie środki higieniczne – mydło w płynie, jednorazowe ręczniki.
 • Szkoła zaopatrzona jest w termometry bezdotykowe.
 • Wprowadza się obowiązek używania w częściach wspólnych (korytarze, stołówka, pokój nauczycielski, biblioteka, toalety) przez pracowników szkoły następujących środków ochrony osobistej:
 1. maseczki ochronne wielorazowego i jednorazowego użycia,
 2. przyłbice (mogą być stosowane zamiennie z maseczkami)
 • Zaleca się używania przez pracowników dydaktycznych maseczek ochronnych lub przyłbic w czasie prowadzenia lekcji.
 • Żywienie przeprowadza się według następujących ustaleń:
 1. pracownik administracyjny dokonuje wyboru bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych,
 2. przed wyjściem z pomieszczenia szkolnego na stołówkę, wszystkie dzieci i pracownicy im towarzyszący dokładnie myją ręce mydłem lub dezynfekują ręce płynem dezynfekującym,
 3. posiłki nakładają nauczyciele lub pracownicy kuchni,
 4. po wyjściu ze stołówki dzieci i pracownicy szkoły myją ręce w toalecie przy użyciu mydła,
 5. przed przyjściem kolejnej grupy na stołówkę pracownicy stołówki myją i dezynfekują oparcia krzeseł oraz blaty stołów, na których był spożywany posiłek,
 6. szczegółowe zasady zachowania ostrożności w kuchni i na stołówce określa osobny dokument.
 • Ustala się szybkie sposoby komunikacji między dyrektorem szkoły a przedstawicielem organu prowadzącego w sprawie raportowania o liczbie dzieci w szkole oraz ewentualnych podejrzeniach zakażenia koronawirusem przy pomocy telefonu.
 • Zakazuje się przebywania w szkole osób z zewnątrz, a jeśli będzie to konieczne, każda osoba wchodząca do szkoły musi przed wejściem zostać zbadana za pomocą termometru bezdotykowego, musi otrzymać jednorazowe rękawiczki oraz zdezynfekować je za pomocą płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu min. 60%. Pracownik wprowadzający i odprowadzający osobę z zewnątrz ma obowiązek mieć twarz zasłoniętą maską i posiadać rękawiczki jednorazowe, które zostaną zutylizowane po wyjściu danej osoby. Należy bezwzględnie zachować odległość społeczną minimum 1,5 metry od osoby.
 • Wszyscy dorośli są bezwzględnie zobligowani do używania przed wejściem do pomieszczeń szkolnych płynu do dezynfekcji rąk.
 • W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym w widocznym dla każdego dziecka i dorosłego miejscu znajdują się tabliczki z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 • Dzieci pod nadzorem pracowników szkoły mogą korzystać z placu zabaw.
 • Zapewnia się sprzęt i środki czystości do prac porządkowych w szkole. Prace porządkowe są codziennie zapisywane i podpisywane przez pracownika na odpowiednio przygotowanym formularzu, a na drugi dzień monitorowane przez kierownika administracji/dyrektora. Szczególnie zwraca się uwagę na czystość ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł na korytarzu i w salach, blatów stołowych w salach.
 • Na bieżąco dezynfekuje się używane przez dzieci pomoce dydaktyczne. Obowiązek dezynfekcji mają nauczyciele przebywający na sali.
 • W osobnym dokumencie zostają przygotowane procedury na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zapoznają się z nimi wszyscy pracownicy szkoły.
 • Przeprowadza się spotkanie z pracownikami, którzy zostają zobligowani do położenia szczególnego nacisku w codziennych kontaktach z dziećmi na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 • Zakazuje się przychodzenia do placówki pracownikom, którzy są chorzy.
 • Wyznacza się pokój na miejsce ewentualnego odizolowania osoby z objawami chorobowymi. Pomieszczenie to wyposaża się w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Na drzwiach tego pomieszczenia umieszczony jest napis “IZOLATKA”.
 • Na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły i na drzwiach wejściowych szkoły umieszcza się numery telefonów do: Kuratorium Oświaty, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, służb medycznych oraz do organu prowadzącego szkołę.
 • Ustala się ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami poprzez kontakt SSP. Listę kontaktów posiada sekretarka.

ZASADY SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO PRACOWNIKÓW KUCHNI I STOŁÓWKI

 

 • Każdy pracownik zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny podczas przygotowywania posiłków, ich wydawania i w trakcie sprzątania.
 • Szkoła wprowadza zmianowe wydawanie posiłków.
 • Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wszystkie stanowiska pracy powinny być na bieżąco myte i dezynfekowane.
 • Wszystkie opakowania produktów przed ich otwarciem należy bezwzględnie umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
 • Cały sprzęt kuchenny, naczynia stołowe oraz sztućce winny być na bieżąco myte ciepłą wodą z dodatkiem detergentu oraz dezynfekowane.
 • Poręcze krzeseł przy stolikach oraz blaty stołów, na których spożywane są posiłki należy bezwzględnie myć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu oraz dezynfekować po wyjściu każdej grupy dzieci ze stołówki.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzać.
 • Cały personel obowiązany jest do noszenia maseczek ochronnych na twarz i usta, a także rękawiczek jednorazowych.
 • Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej.
 • Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną – obsługę stołówki.

 

JAK SAMEMU ZACHOWAĆ HIGIENĘ

 • Często myć ręce – po każdej wizycie w toalecie, przed jedzeniem, po kontakcie z żywnością, zwierzętami oraz chorą osobą. Jest to najlepsza metoda na ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.
 • Stosować prawidłową technikę mycia rąk – myć je mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą przez 20–30 sekund, rozprowadzając mydło dokładnie po wszystkich powierzchniach dłoni i palców.
 • W przypadku braku dostępu do bieżącej wody, np. w podróży, używać chusteczek nasączonych środkami czystości na bazie alkoholu.
 • Podczas kichania i kasłania zasłaniać nos i usta chusteczką higieniczną, lub łokciem, a w miarę potrzeby starać się oczyszczać nos z wydzieliny.
 • Po użyciu chusteczki higienicznej wyrzucić ją jak najszybciej do kosza, by nie stanowiła źródła zakażenia.
 • Unikać dotykania rękami śluzówek oczu, nosa i ust, ponieważ zwiększa się prawdopodobieństwo przeniesienia zarazków na powierzchnie użytkowe.
 • Obowiązkowo należy wietrzyć pomieszczenia, korytarze szkolne.
 • Jeśli pojawią się objawy grypy (kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, biegunka), należy zostać w domu – unikać dużych skupisk ludzi, gdyż wirus łatwo przenosi się drogą kropelkową na inne osoby – i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. (szczegółowa procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia znajduje się w odrębnym dokumencie).

WSKAZANIA DLA NAUCZYCIELI

Nauczycielu,

 • Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe poduszki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 • Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 • Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj przykład.
 • Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 • Ściśle stosuj się do opisanych w Wewnętrznych Procedurach Bezpieczeństwa zasad, w szczególności w zakresie niekontaktowania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

WSKAZANIA DLA RODZICÓW

Rodzicu,

 • Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka.
 • Przestrzegaj regulaminów funkcjonowania szkoły podczas epidemii.
 • Koniecznie poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
 • Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie odzwoń.

numery tel. 76 8463771,  509782049

 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, powinno często myć ręce wodą z mydłem.
 • W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły.
 • Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa Rada Pedagogiczna uchwaliła w dniu 27.08.2020 r.

 

Wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.

Marta Pilecka-Lalewicz

Dyrektor SSP w Lubinie

Wszystkie komentarze (1)

Dodaj swoją myśl