Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie oraz Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie

jest Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 59 w Lubinie – organizacja pozarządowa non-profit – działająca od 1989 r.

Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na działalność ww. szkół z:

 1. Dotacji z budżetu Gminy Lubin.
 2. Wpłat rodziców na konto Rady Rodziców.
 3. Środków własnych Stowarzyszenia.
 4. Darowizn sponsorów i odpisów 1,5 % podatku.

Organ prowadzący zapewnia:

 1. Fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą od 6.30 do 16.30.
 2. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych:
  •  3 godz/tyg. zajęć z języka angielskiego,
  •  od 2 do 3  godz/tyg. zajęć z języka niemieckiego,
  •  1 godz/tyg. pływalni,
  •  1 godz/tyg. gimnastyki korekcyjnej,
  •  kluby przedmiotowe / artystyczne / sportowe,
  •  zajęcia terapeutyczne z logopedą i pedagogiem szkolnym, psychologiem, trenerem rozwijającym kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • innowacje pedagogiczne
  •  inne na życzenie rodziców i po zatwierdzeniu przez nich kosztów proponowanych zajęć.
 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wyjazdy do „zielonej szkoły”, wyjazdy integracyjne i wycieczki szkolne opłacane są przez rodziców zgodnie z przedstawioną i zaakceptowaną przez nich kalkulacją.

Skład Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 59 w Lubinie:

 •  Marzena Kosydor – prezes
 •  Jan Raduchowski  – wiceprezes
 •  Tomasz Mastalski – skarbnik
 • Roman Elmerych – sekretarz
 •  Grzegorz Wróblewski – członek

Komisja Rewizyjna:

 •  Halina Szczepańska – przewodniczący
 •  Robert Gruszczyński –  członek
 •  Piotr Bolesławski –  członek

Sprawozdania  merytoryczne i finansowe są zamieszczone  na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ dostępne po wpisaniu nr KRS 0000150212

 • Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Koło nr 59 w Lubinie znajduje się na liści podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1,5 % podatku należnego

https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

 

 • Nasz KRS 0000150212