Indywidualny tok nauczania

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA

Zgodny z zarządzeniem MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28)

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

2.Indywidualny program lub tok nauki mogą być realizowane na każdym poziomie kształcenia oraz powinny sprzyjać ukończeniu szkoły w skróconym czasie.

3. Zezwolenie, o którym mowa w pkt.1, może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach — jednego okresu nauki ucznia w szkole.

4. Przez indywidualny program nauki należy rozumieć proces kształcenia się ucznia w zakresie jednego lub kilku przedmiotów objętych planem nauczania danej klasy, na podstawie programu będącego modyfikacją programu (programów) dopuszczonego do użytku szkolnego.

5. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań powszechnie obowiązującego minimum programowego przedmiotu (przedmiotów) przewidzianego w odpowiedniej klasie.

6. Indywidualny tok nauki polega na przyjęciu innego systemu nauczania niż klasowo— lekcyjny oraz odmiennego od powszechnie obowiązującego cyklu klasyfikowania i promowania ucznia w zakresie jednego kilku lub wszystkich przedmiotów nauczania.

7. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwu klas.

8. Indywidualny tok nauki może opierać się na powszechnie obowiązującym programie nauczania lub na programie indywidualnym, o którym mowa w pkt.5.

9. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: l) uczeń — za zgodą rodziców, 2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, 3) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia — za zgodą rodziców (prawnych opiekunów)

10. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia.

11. Wychowawca lub inny nauczyciel, o którym mowa w pkt.10, przekazuje wniosek dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia. Opinia powinna zawierać także informację o osiągnięciach ucznia.

12. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń.

13. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt.9, jest zobowiązany zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz właściwej terenowo poradni psychologiczno— pedagogicznej.

14. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się: 1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno —pedagogicznej, 2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie spełnia warunku wymienionego w pkt.5.

15.Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji.

16. Zezwoleń, o których mowa w pkt.1, udziela się na czas określony — nie krótszy niż jeden rok szkolny.

17. W przypadku zmiany szkoły, w tym przyjęcia do szkoły wyższego stopnia, innego typu lub o innym profilu kształcenia, uczeń może kontynuować indywidualny program lub tok nauki – za zgodą dyrektora szkoły, do której został przyjęty. Odmowa udzielenia zgody następuje w drodze decyzji.

18. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wygasa w przypadku: 1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w pkt.25,26 2) złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

19. Indywidualny program nauki opracowuje — lub akceptuje program opracowany poza szkołą — nauczyciel (lub nauczyciele) przedmiotu. W pracy nad programem mogą współuczestniczyć w szczególności: nauczyciel przedmiotu w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca, psycholog (pedagog szkolny) oraz zainteresowany uczeń.

20. Indywidualny program nauki zatwierdza dyrektor szkoły.

21. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki, odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

22. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych realizujący indywidualny program lub tok nauki, nie może spełnić wszystkich warunków klasyfikowania i promowania z innych przedmiotów, nauczyciel przedmiotu sprawiającego uczniowi szczególne trudności, na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela, instytucji lub stowarzyszenia opiekującego się młodzieżą uzdolnioną — może obniżyć wymagania programowe z przedmiotu do poziomu minimum programowego. Uczeń ten może być klasyfikowany poza normalnym (powszechnie obowiązującym) trybem, zgodnie z przepisami pkt.25,26.

23.Ustalenie indywidualnego toku nauki, powodującego szybsze tempo promowania niż określone w pkt.8, wymaga akceptacji organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

24. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje tego przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy (klas) programowo wyższej w tej lub innej szkole — także w szkole wyższego stopnia za jej zgodą — albo realizować program samodzielnie.

25. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzanego w terminie ustalonym z uczniem.

26.Ocenę okresową lub roczną ustala się zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach, o których mowa w pkt.25. 27. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela — opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie.

28.W szczególnych przypadkach nauczycielem — opiekunem może być nauczyciel spoza danej szkoły (wyższego stopnia) zatrudniony za zgodą organu prowadzącego szkołę.

29. Zasady wynagradzania za sprawowanie opieki i udzielanie pomocy uczniowi, o którym mowa w pkt.1, określają przepisy w sprawie wynagradzania nauczycieli.

30. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować w „arkuszu ocen” ucznia.

31.Do „arkusza ocen” wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskiwane w indywidualnym toku nauki zgodnie z pkt.6,7,8,25.

32.Na świadectwie promocyjnym ucznia, o którym mowa w pkt. 2., w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki” należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować W rubryce: „Szczególne osiągnięcia ucznia” .