Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwane RODO, informuję, iż:

  • Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie z siedzibą przy ul. Pawiej 41, 59-300 Lubin;
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6. 1 lit. c) RODO, w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000) i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);
  • Monitoring obejmuje teren Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie;
  • Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 14 dni;
  • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Można się kontaktować również z wyznaczonym przez Szkołę inspektorem ochrony danych: e-mail  iod@sto.lubin.pl.

Celem stosowania monitoringu wizyjnego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO,

Dane gromadzone przez monitoring wizyjny w  Społecznej Szkole im. Rady Europy w Lubinie nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań i osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

Dane zgromadzone przez monitoring wizyjny nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa) , gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.