Wykorzystanie piosenek w nauczaniu gramatyki języka angielskiego – 2021/2022 – 2023/2024 – klasa 6a-8a

Od autorek 🙂

Już od najmłodszych lat uczniowie chętnie słuchają muzyki i ciekawi ich o czym jest dany utwór. Uczenie języka angielskiego poprzez piosenki to jeden z najprzyjemniejszych sposobów poznawania języka, zachęcający uczniów do czynnego udziału w lekcji i jednocześnie „bezbolesnego” utrwalenia materiału gramatycznego. Przecież dane wyrażenie – np. linijka z refrenu – wpadło tak łatwo do głowy i cały czas je nucimy.

Dokonując wyboru piosenek brałyśmy pod uwagę to, aby pochodziły one z różnych dekad i prezentowały urozmaicone style a także wykonawców, o których być może uczniowie nigdy wcześniej nie słyszeli. Istotne było też to, by teksty śpiewane przez artystów były dla młodzieży zrozumiałe pod względem wymowy.

Mamy nadzieję, że nasza innowacja „Wykorzystanie piosenek w nauczaniu gramatyki języka angielskiego” przyczyni się do tego, że nasi uczniowie jeszcze bardziej pokochają język angielski 🙂

Joanna Chrząstowska-Ekiert

Justyna Olejnik

Innowacja metodyczna ”Wykorzystanie piosenek w nauczaniu gramatyki języka angielskiego” będzie przeprowadzana podczas wybranych lekcji języka angielskiego w ramach godzin ujętych w programie nauczania. Innowacja dotyczy lekcji gramatycznych, które występują w każdym rozdziale podręcznika. Obejmuje ona dwa lub trzy lata:

w roku szkolnym 2019/2020 innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klas 7a oraz 7b

– w roku szkolnym 2020/2021 kontynuacja: uczniowie klas 8a i 8b

Cele główne:

-zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego

-rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim

-rozwijanie inteligencji muzycznej przy jednoczesnym poznawaniu i zapamiętywaniu materiału gramatyczno-leksykalnego

-rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu

-uatrakcyjnienie sposobu nauczania i przebiegu lekcji

-zapoznanie uczniów z muzyką z poprzednich dekad (np. lata 80,90) i życiorysami wykonawców

-rozwijanie w uczniach wiary we własne możliwości językowe

-wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego

 

Cele szczegółowe:

-wzbogacenie leksyki i doskonalenie poprawnej wymowy, utrwalenie znajomości struktur leksykalnych i gramatycznych poprzez pracę z materiałami autentycznymi

-poszerzenie czynnego i biernego zasobu słownictwa

-przygotowanie do użycia poznanego materiału leksykalnego i gramatycznego w realnych sytuacjach

-zapoznanie uczniów z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka angielskiego

-rozwijanie ciekawości i otwartości uczniów wobec kultury, tradycji, zwyczajów krajów anglojęzycznych

-uczeń rozpoznaje różnice między językiem oficjalnym, a potocznym

-ugruntowanie dotychczasowej wiedzy uczniów

 

Wykorzystane materiały:

-tablica multimedialna

-komputer

-rzutnik

-nagrania dostępne w Internecie

-aplikacje dostępne w Internecie

-telefony komórkowe

-materiały przygotowane przez nauczyciela, karty pracy, zadania

 

Spodziewane efekty:

– podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego

-rozwój pasji i zainteresowań językowych uczniów

-rozwój umiejętności słuchania ze zrozumieniem

-wzrost zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych

-rozwój samodzielnej pracy w uczeniu się języka obcego

-rozwój umiejętności współpracy w grupie

-możliwość poznania języka potocznego

-pokonanie bariery wypowiadania się w języku obcym