Dokumenty do pobrania

Skan polisy ubezpieczeniowej
Radków – zgoda rodzica na wyjazd dziecka

Procedury bezpieczeństwa – reżim sanitarny

1 Organizacja zajęć stacjonarnych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
2 Oświadczenie rodzica
3 Procedura – podejrzenie zakażenia pracownika (wg wytycznych GIS)
4 Procedura postępowania – podejrzenie COVID-19
5 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej
6 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 01.09.2021 r.
7 Zasady ostrożności – kuchnia
8 Procedury bezpieczeństwa w bibliotece w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
9 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 20.04.2022 r.

Kształcenie na odległość (e-learning)

1 Instrukcja uczestnictwa w zajęciach dla ucznia
2 Instrukcja prowadzenia zajęć za pomocą Zoom przez nauczyciela
3 Zarządzenie Dyrektora w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego
4 Regulamin Organizacji Kształcenia Na Odległość (E-learningu) w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
5 Instrukcja pierwszego uruchomienia Google Classroom

Regulaminy

 

1 Statut Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
2 Regulamin oceniania zachowania w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
3 Regulamin oceniania zachowania w klasach I-III w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
4 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
5 Regulamin usprawiedliwiania nieobecności i indywidualnych zwolnień w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
6 Regulamin Stołówki Szkolnej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
7 Regulamin Zespołów Zadaniowych
8 Wewnątrzszkolny System Oceniania w I etapie edukacji (klasy 1-3 SP)
9 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 4-8 SP
10 Szkolny regulamin uczestnictwa w konkursach
11 Regulamin zaliczania materiału przez ucznia/uczennicę Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie z chorobą przewlekłą
12 Karta zaliczeń materiału przez ucznia
13 REGULAMIN NABORU DZIECI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
14 Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych)
15 Regulamin korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchy i sprzętu elektronicznego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
16 Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
17 Regulamin Rady Rodziców
18a Regulamin przyznawania stypendium
18b Wniosek stypendialny
19 Regulamin dziennika internetowego
20 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
21 Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów – wytyczne
22 Szkolny System Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
23 Regulamin Dyżurów Nauczycielskich w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
24 PROCEDURY SZKOLNE dotyczące metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
25 Procedura Postępowania W Przypadku Prób Samobójczych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
26 Procedury rozwiązywania konfliktów między uczniami w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
27 Regulamin wolontariatu w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
28 Regulamin współpracy pomiędzy nauczycielami i rodzicami/opiekunami prawnymi w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
29 Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
30 Regulamin wyboru i funkcjonowania Rzecznika Praw Ucznia w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

 

Inne

1 Procedura przyznawania IPN/ITP.
2 Formularz przelewu 1% podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego STO Nr 59 w Lubinie.
3 Karta zapisu ucznia/uczennicy do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie – klasy 1-3.
4 Karta zapisu ucznia/uczennicy do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie – klasy 4-8.
5 Protokół kontroli BHP (wnioski zamieszczone w protokole z przeglądu szkoły/placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki).
6 Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
7 Zgoda absolwenta SSP na przetwarzanie danych osobowych
8 Plan rozwoju czytelnictwa na rok 2023/2024
9 Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2023/2024
10 Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w SSP w Lubinie
11 Program Wychowania Patriotycznego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
12 Procedura wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
13 Zasady e-bezpieczeństwa w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
14 Procedury obowiązujące w zawiązku z zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa COVID-19
15 Procedura dopuszczenia do użytku programów nauczania oraz wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
16 Program pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
17 Standardy ochrony małoletnich w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
18 Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
19 Organizacja zajęć języka mniejszości narodowej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie