Dokumenty do pobrania

Procedury bezpieczeństwa – reżim sanitarny

1 Oświadczenie rodzica
2 Procedura – podejrzenie zakażenia pracownika (wg wytycznych GIS)
3 Procedura postępowania – podejrzenie COVID-19
4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej
5 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
6 Zasady ostrożności – kuchnia

Kształcenie na odległość (e-learning)

1 Instrukcja uczestnictwa w zajęciach dla ucznia
2 Instrukcja prowadzenia zajęć za pomocą Zoom przez nauczyciela
3 Zarządzenie Dyrektora w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego
4 Regulamin Organizacji Kształcenia Na Odległość (E-learningu) w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
5 Instrukcja pierwszego uruchomienia Google Classroom

Regulaminy

1 Statut Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
2 Regulamin oceniania zachowania w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
3 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
4 Szkolny Regulamin Usprawiedliwień i Zwolnień Indywidualnych
5 Regulamin stołówki
6 Regulamin Zespołów Zadaniowych
7 Wewnątrzszkolny System Oceniania w I etapie edukacji (klasy 1-3 SP)
8 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 4-8 SP
9 Szkolny regulamin uczestnictwa w konkursach
10 Regulamin zaliczania materiału przez ucznia/uczennicę Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie z chorobą przewlekłą
11 Karta zaliczeń materiału przez ucznia
12 REGULAMIN NABORU DZIECI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
13 Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych)
14 Regulamin korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchy i sprzętu elektronicznego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
15 Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
16a Regulamin przyznawania stypendium
16b Wniosek stypendialny
17 Regulamin dziennika internetowego
18 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
19 Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów – wytyczne

 

Inne

1 Procedura przyznawania IPN/ITP.
2 Formularz przelewu 1% podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego STO Nr 59 w Lubinie.
3 Karta zapisu ucznia/uczennicy do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.
4 Karta zapisu ucznia/uczennicy do klasy wyższej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.
5 Protokół kontroli BHP (wnioski zamieszczone w protokole z przeglądu szkoły/placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki).
6 Procedury szkolne
7 Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
8 Zgoda absolwenta SSP na przetwarzanie danych osobowych
9 Plan rozwoju czytelnictwa na rok 2019/2020
10 Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2019/2020
11 Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w SSP w Lubinie
12 Program Wychowania Patriotycznego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
13 Procedura wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
14 Formularz wniosku o wystawienie faktury indywidualnej za pobyt dziecka w Radkowie 2019
15 Zasady e-bezpieczeństwa w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
16 Procedury obowiązujące w zawiązku z zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa COVID-19
17 Procedura dopuszczenia do użytku programów nauczania oraz wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
18 Procedura udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie