Dokumenty do pobrania

Procedury bezpieczeństwa – reżim sanitarny

1 Organizacja zajęć w systemie hybrydowym od dnia 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r.
2 Zasady organizacji zajęć w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie obowiązujące od dnia 04.05.2021 do 30.05.2021.
3 Organizacja zajęć stacjonarnych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
4 Oświadczenie rodzica
5 Procedura – podejrzenie zakażenia pracownika (wg wytycznych GIS)
6 Procedura postępowania – podejrzenie COVID-19
7 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej
8 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
9 Zasady ostrożności – kuchnia
10 Procedury bezpieczeństwa w bibliotece w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

Kształcenie na odległość (e-learning)

1 Instrukcja uczestnictwa w zajęciach dla ucznia
2 Instrukcja prowadzenia zajęć za pomocą Zoom przez nauczyciela
3 Zarządzenie Dyrektora w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego
4 Regulamin Organizacji Kształcenia Na Odległość (E-learningu) w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
5 Instrukcja pierwszego uruchomienia Google Classroom

Regulaminy

 

1 Statut Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
2 Regulamin oceniania zachowania w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
3 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
4 Szkolny Regulamin Usprawiedliwień i Zwolnień Indywidualnych
5 Regulamin Stołówki Szkolnej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
6 Regulamin Zespołów Zadaniowych
7 Wewnątrzszkolny System Oceniania w I etapie edukacji (klasy 1-3 SP)
8 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 4-8 SP
9 Szkolny regulamin uczestnictwa w konkursach
10 Regulamin zaliczania materiału przez ucznia/uczennicę Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie z chorobą przewlekłą
11 Karta zaliczeń materiału przez ucznia
12 REGULAMIN NABORU DZIECI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
13 Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych)
14 Regulamin korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchy i sprzętu elektronicznego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
15 Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
16 Regulamin Rady Rodziców
17a Regulamin przyznawania stypendium
17b Wniosek stypendialny
18 Regulamin dziennika internetowego
19 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
20 Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów – wytyczne
21 Szkolny System Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
22 Regulamin Dyżurów Nauczycielskich w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
23 PROCEDURY SZKOLNE dotyczące metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
24 Regulamin Szkolnego Wolontariatu w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
25 Procedura Postępowania W Przypadku Prób Samobójczych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

 

Inne

1 Procedura przyznawania IPN/ITP.
2 Formularz przelewu 1% podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego STO Nr 59 w Lubinie.
3 Karta zapisu ucznia/uczennicy do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.
4 Karta zapisu ucznia/uczennicy do klasy wyższej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.
5 Protokół kontroli BHP (wnioski zamieszczone w protokole z przeglądu szkoły/placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki).
6 Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
7 Zgoda absolwenta SSP na przetwarzanie danych osobowych
8 Plan rozwoju czytelnictwa na rok 2020/2021
9 Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2020/2021
10 Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w SSP w Lubinie
11 Program Wychowania Patriotycznego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
12 Procedura wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
13 Formularz wniosku o wystawienie faktury indywidualnej za pobyt dziecka w Radkowie 2019
14 Zasady e-bezpieczeństwa w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
15 Procedury obowiązujące w zawiązku z zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa COVID-19
16 Procedura dopuszczenia do użytku programów nauczania oraz wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
17 Program pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie