Egzamin ósmoklasisty

Najważniejsze informacje dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty w 2023 r.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się 23, 24, 25, maja 2023.

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.15.

Obowiązuje strój galowy. Należy mieć przy sobie legitymację szkolną.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu, w terminie dodatkowym, 12,13,14 czerwca 2023.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

·        język polski – 23 maja 2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut

·        matematyka – 24 maja 2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut

·        język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie jest wliczany czas przeznaczony na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. . Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić ‎i w trakcie egzaminu korzystać z wszelakich urządzeń telekomunikacyjnych. (smartfony, smartwatche, itp.)

 

Link do informatora dotyczącego organizacji i przebiegu egzaminu:

https://bip.cke.gov.pl/artykul/249/1745/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2023-r

Wyniki i zaświadczenia

W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎