Egzamin ósmoklasisty

 Warunki przebiegu egzaminu ósmoklasisty

W terminie do 23 lutego 2024 r. szkoła ma obowiązek poinformowania uczniów i rodziców o:

1) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

2) zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),

3) zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,

4) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  – MAJ 2024  ROK

L.p. Termin Zadanie/ działanie
1. do 28 września 2023 r. Zapoznanie rodziców uczniów z możliwościami dostosowań warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
2. do 2 października 2023r. Przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji:

– wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

3. do 16 października 2023r. Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu)
4. do 16 listopada 2023r. Uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
5. do 21 listopada 2023r. Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez Radę Pedagogiczną dostosowań
6. do 23 listopada 2023r. Przyjęcie oświadczeń od rodziców uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez Radę Pedagogiczną
7. do 30 listopada 2023r. Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty
8. do 14 lutego 2024r. Przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego

Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później)

9. do 14 lutego 2024r. Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty
10. Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym:

 1. Język polski – 14 maja 2024r.
 2. Matematyka – 15 maja 2024r.
 3. Język obcy nowożytny – 16 maja 2024r.
11. Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym:

 1. Język polski – 10 czerwca 2024r.
 2. Matematyka – 11 czerwca 2024r.
 3. Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024r.
12. do 3 lipca 2024r. Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń / informacji
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
13. 3 lipca 2024r. Wydanie zdającym zaświadczeń / informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

Termin główny

14 maja (wtorek) – język polski – godz. 9:00 –  (czas trwania 120 min.)

15 maja (środa) – matematyka – godz.9:00 – (czas trwania 100 min.)

16 maja (czwartek) – język obcy nowożytny – godz.9:00 (czas trwania 90 minut)

Termin dodatkowy 

język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 3.

język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym czas trwania poszczególnych części egzaminu jest taki sam jak               w terminie głównym.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu w terminie głównym albo
 • przerwał egzamin ósmoklasisty, lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty       w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu.

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Do egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje tylko z tego języka, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych          w wariancie II.1 (kontynuacja nauki języka z klas I- III) podstawy programowej kształcenia ogólnego          w zakresie języka obcego nowożytnego.

WYDŁUŻONY CZAS PRACY Z ARKUSZEM

Uczniowie uprawnieni, na podstawie opinii psychologicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego, mają przedłużony czas zdawania egzaminu:

– z języka polskiego do 180 min.

– z matematyki do 150 min.

– z języka obcego nowożytnego do 135 min.

Wydłużenie czasu dotyczy arkusza standardowego (O-100), w którym na tytułowej stronie podano czas pracy z arkuszem taki jak w harmonogramie.

DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU

 1. Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu to ci, których rodzice złożą informację o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości zdającego (załącznik 4b) oraz dołączą do niej dokumenty potwierdzające prawo do tego dostosowania do  23 listopada 2023r.
 2. Rada Pedagogiczna Szkoły wskazała niżej wymienione dostosowania warunków i formy tegorocznego egzaminu:

– dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – wydłużony czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym (arkusz standardowy O -100, płyty CD do języka angielskiego), brak konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych      w zeszycie zadań egzaminacyjnych), zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki.

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  kodowanie wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

ORGANIZACJA EGZAMINU
1. Każdego dnia egzaminu uczniowie stawiają się do szkoły do godz. 8.30 i zbierają się w wyznaczonym przez wychowawcę miejscu.

 1. Rzeczy osobiste (torby, plecaki, okrycia wierzchnie, urządzenia teleinformacyjne) uczniowie zostawiają w szafkach.
 2. WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEINFORMACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.
 3. Zdający powinni mieć przy sobie ważną legitymację uczniowską lub dokument tożsamości z numerem PESEL.
 4. Od ok. 8.30 do ok. 8.55 przewodniczący zespołów nadzorujących w obecności przedstawicieli zdających z każdej sali stwierdzają nienaruszenie przesyłek z OKE, pobierają i przenoszą materiały egzaminacyjne do sal egzaminacyjnych.
 5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu nadzorującego (ok. godz. 8.45), przy wejściu na salę egzaminacyjną, uczniowie losują numer stolika i otrzymują naklejki z numerem PESEL otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz indywidualny kod ucznia. Zdający, którym dostosowano miejsce pracy, nie losują numeru – zajmują stolik wskazany przez członka zespołu nadzorującego egzamin          w danej sali.
 6. Od ok. godz. 8.55 do 9.00 przewodniczący zespołów nadzorujących przekazują zdającym informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu.
 7. O godz. 9.00 członkowie zespołu nadzorujących rozdają zdającym arkusze, polecają zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić czy arkusz zawiera wszystkie ponumerowane strony, zakodować arkusze (dotyczy uczniów, którzy mają taki obowiązek).
 8. Po tych czynnościach przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu (ok. godz. 9.05) i poleca zdającym otworzyć arkusze. W przypadku egzaminu z języka obcego egzamin rozpoczyna się odtworzeniem płyty CD z tekstami w tym języku (ponadto płyta zawiera instrukcje dotyczące zadań egzaminacyjnych w języku polskim przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie zadań).
 9. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone na salę egzaminacyjną po godz. 9.00  t.j. po rozdaniu arkuszy. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) podejmuje decyzję o wpuszczeniu osoby spóźnionej na salę nie później jednak niż do zakończenia czynności organizacyjnych. Uczniowie spóźnieni nie losują numeru stolika – miejsce do pracy wskazuje im przewodnicząca zespołu nadzorującego.
 10. Po zakończeniu każdego egzaminu w danym dniu członkowie zespołu nadzorującego egzamin pakują materiały egzaminacyjne do bezpiecznych kopert w obecności przedstawicieli zdających z każdej sali.

CO ZDAJĄCY MOŻE MIEĆ ZE SOBĄ NA SALI EGZAMINACYJNEJ
1. Zdający mogą wnieść na salę:
– długopis z czarnym wkładem na wszystkie części egzaminu lub pióro z czarnym atramentem,
– linijkę na egzamin z matematyki,
– legitymację szkolną lub dokument tożsamości z numerem PESEL,
– ewentualnie małą butelkę wody, która będzie stała na podłodze przy stoliku żeby nie zniszczyć arkusza egzaminacyjnego.
(zapasowe długopisy i linijki znajdują się w sekretariacie szkoły)
2. Osoby chore mogą także wnieść leki i urządzenia medyczne o ile zgłosiły to wcześniej Przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego.
3. Zdający nie mogą korzystać z kalkulatora i słowników podczas egzaminu.
4. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów ścieralnych/zmazywalnych.
5. Na egzaminie nie wolno korzystać z ołówka. Rysunki należy wykonać długopisem/piórem.
WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEINFORMACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU
1. O godzinie określonej w harmonogramie (t.j. o godz. 9.00) członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne.
2. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego informuje zdających o obowiązku:
– zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego zawierającej m. in. sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz korygowania błędów,
– sprawdzenia kompletności arkusza (czy arkusz zawiera wszystkie ponumerowane strony, czy zawiera kartę odpowiedzi),
– sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejce,
– samodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
3. Braki w arkuszach egzaminacyjnych zdający zgłaszają przewodniczącemu.
4. W przypadku stwierdzenia błędu w numerze PESEL na naklejce otrzymanej przy wejściu na salę, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki a przewodniczący zespołu nadzorującego wpisuje numer PESEL odręcznie w miejscach przeznaczonych na naklejkę.
5. Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o tym, że na 10 minut przed zakończeniem egzaminu członek zespołu nadzorującego przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
6. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina o dodatkowych 5 minutach po zakończeniu pracy z arkuszem przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, nie wliczanych do czasu egzaminu.

KODOWANIE ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO
1. Arkusz egzaminacyjny koduje się indywidualnym kodem ucznia oraz numerem PESEL                          w wyznaczonych miejscach, t.j. na stronie tytułowej i na karcie odpowiedzi.
2. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdząją poprawność zakodowania arkuszy.
3. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych, kodowanie wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

ZDAJĄCY NIE PODPISUJĄ ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH IMIENIEM I NAZWISKIEM

PRZEBIEG EGZAMINU I ZASADY ZACHOWANIA
1. Po zajęciu miejsca przy stoliku oznaczonym wylosowanym numerem należy dokładnie sprawdzić czy numer PESEL na naklejce jest prawidłowy. Błąd należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu.
2. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego poinformuje zdających o zasadach zachowania obowiązujących na egzaminie:
– praca z arkuszem rozpoczyna się po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin w sali (po zapisaniu czasu rozpoczęcia egzaminu na tablicy)
– w czasie egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali,
– w przypadku konieczności wyjścia z sali (np. do toalety) uczeń podnosi rękę a po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego zostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku i w ciszy wychodzi z sali egzaminacyjnej do wyznaczonej toalety. Czas nieobecności przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.
– członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania związane wyłącznie z kodowaniem arkusza i instrukcją dla zdającego.

NIE MOGĄ UDZIELAĆ ŻADNYCH WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.
– w czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać jedynie zdający, członkowie zespołu egzaminacyjnego oraz obserwatorzy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
– członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy mogą poruszać się po sali w celu monitorowania przebiegu egzaminu nie przeszkadzając zdającym i bez zaglądania do prac zdających,
– jeśli zdający zakończył pracę z arkuszem przed wyznaczonym czasem, zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika – uczniowie nie będą mogli opuścić sali przed wyznaczonym czasem,   – na 10 min. przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz korzystających      z arkuszy dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.
– po zakończeniu pracy z arkuszem będzie dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi. Ten czas nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

OBSERWATORZY
1. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:
– delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,
– delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
– delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych posiadający upoważnienie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Obserwator nie uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty (nie jest członkiem Zespołów Nadzorujących)
3.Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie obserwacji przez osobę, która zgłosiła się do szkoły później niż na 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU W CZASIE JEGO TRWANIA
1. W przypadku stwierdzenia:
– niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
– wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub przyborów i materiałów pomocniczych nie wymienionych w komunikacie o przyborach,
– zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu utrudniając pracę innym zdającym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia egzamin z danego przedmiotu. Taki uczeń przystępuje ponownie do tego zakresu egzaminu w terminie dodatkowym.
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) niezwłocznie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o unieważnieniu danego zakresu lub poziomu egzaminu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn oraz z informacją o dalszym sposobie postępowania.
3. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn wymienionych powyżej nastąpiło w przypadku przedmiotu zdawanego w terminie dodatkowym, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustali wynik tego zakresu lub poziomu jako „0%”.

PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU
1. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego:
– informuje zdających o zakończeniu pracy,
– wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez zdających odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają ten obowiązek),
– poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez zdających,
– poleca, po upływie dodatkowych 5 minut, zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
2. Uczeń, który nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi zgłasza to zespołowi nadzorującemu. Arkusz takiego ucznia zostanie zapakowany razem z kartą odpowiedzi a zaistniały fakt odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.
3. Członkowie zespołu nadzorującego w obecności zdających zbierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi i karty rozwiązań i sprawdzają czy wszystkie materiały zostały zwrócone.
4. Przewodniczący zespołu nadzorującego zezwala zdającym opuścić salę egzaminacyjną z wyjątkiem jednego ucznia, który jest obecny podczas pakowania materiałów do bezpiecznych kopert.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU PO EGZAMINIE I WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

 1. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić z powodu:
  – stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia,
  – zgłoszenia przez rodziców zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu,
  – zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
  – niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.
  W ww. przypadkach egzamin unieważnia dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  2. W przypadku unieważnienia z powodu:
  – stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań,
  – występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednoznacznych sformułowań wskazujących udostępnienie rozwiązania innemu uczniowi lub korzystania z rozwiązań innego ucznia rodzice mają prawo złożyć wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do dokumentacji, na podstawie której unieważniono dany zakres lub poziom egzaminu w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisemnej informacji o unieważnieniu.
  3. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, rodzice mają prawo zgłosić te zastrzeżenia wraz                         z uzasadnieniem do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu zdanego przedmiotu.
  4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, unieważnienie może dotyczyć zarówno zgłaszającego zastrzeżenie jak i innych zdających (np. wszystkich piszących w danej sali).
  5. We wszystkich przypadkach szkoła służy pomocą przy załatwianiu czynności formalnych.
  6. Uczeń i rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu       i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu tj. od 3 lipca 2024 r. do 3 stycznia 2025 r.
  7. Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą od dnia przekazania przez OKE zaświadczeń o wynikach.

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 3 lipca 2024 r.

Szczegółową i pełną informację dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, informatory o egzaminie ósmoklasisty, przykładowe arkusze egzaminacyjne, a także komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, komunikat o przyborach wymaganych na egzaminie znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl) lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (www.oke.wroc.pl).