O szkole

Różnimy się od innych szkół, ponieważ:
 •  jesteśmy bliżej dziecka, znamy doskonale jego mocne i słabe strony,
 •  stosujemy indywidualizację nauczania,
 •  wprowadzamy indywidualny tok/program nauczania dla dzieci wybitnie zdolnych,
 •  przyznajemy uczniom za wybitne osiągnięcia stypendia naukowe i sportowe,
 •  jesteśmy bliżej rodziców i pomagamy im wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny dziecka,
 •  lepiej uczymy pracy w zespole i solidarności,
 •  znacznie silniej kształtujemy pozytywny stosunek dziecka do otoczenia i świata przyrody,
 •  uczymy niezależności i pomysłowości,
 •  nadajemy konkretny sens wartościom personalnym, dziecko jest członkiem wspólnoty, w której wszyscy się znają i wzajemnie wspierają,
 •  wprowadzamy nowe techniki kształcenia,
 •  zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga i logopedy,
 •  uczniowie w testach kompetencji po VIII klasie osiągają najwyższe wyniki,
 •  można do nas przyjść, w każdej chwili zobaczyć i ocenić, jak pracujemy,
 •  szkoła jest bezpieczna i wolna od używek.
Nasze atuty:
 •  klasy maksymalnie 20-osobowe,
 •  brak anonimowości uczniów,
 •  nauka języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej (5 godzin tygodniowo),
 •  język niemiecki od klasy I szkoły podstawowej (2 godziny tygodniowo)
 •  zwiększona liczba godzin matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych,
 •  zapewniona opieka od godz. 6.30 do 16.00,
 •  dostęp do Internetu bez ograniczeń,
 •  wykorzystanie podczas zajęć lekcyjnych tablic interaktywnych, laptopów,
 •  wykorzystanie na zajęciach fizyczno – chemicznych dygestorium,
 •  poszerzony program zajęć wychowania fizycznego (m.in. gimnastyka korekcyjna, basen, łucznictwo, sztuki walki, baseball),
 •  realizacja projektów międzyprzedmiotowych i międzynarodowych,
 •  wymiany międzynarodowe,
 •  zdrowa kuchnia.
Nasza baza:
 •  16 sal lekcyjnych,
 •  1 sala komputerowa,
 •  8 tablic interaktywnych,
 •  boisko do siatko-nogi,
 •  stołówka szkolna z domowymi obiadami, również dla dzieci z dietą bezglutenową.
Od września 2012 roku baza szkolna ze względu na rozbudowę powiększyła się o:
 •  blok sportowy (salę gimnastyczną, szatnie dla dziewcząt i chłopców, łazienki z natryskami),
 •  6 nowych sal lekcyjnych,
 •  blok przedszkolny ( trzy sale lekcyjne, szatnia, łazienki, gabinety specjalistyczne),
Zajęcia obowiązkowe dydaktyczne:
 •  klasy I-III szkoła podstawowa – od godz. 8.00 do 13.00
 •  klasy IV – VI szkoła podstawowa – od godz. 8.00 do 14.45
 • Od godziny 14.45 odbywają się zajęcia pozalekcyjne