RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

Niniejszym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie jest Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie (adres: ul. Pawia 41, 59-300 Lubin, tel. 76 846 37 71, adres e-mail: stolubin@interia.pl).

II. Inspektor ochrony danych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Pełni on nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. Jego dane kontaktowe: iod@sto.lubin.pl.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

  • wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  • zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Społeczną Szkołę Podstawową im. Rady Europy w Lubinie na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) – zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
  • realizacji celów związanych z promocją działań Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

IV. Udostępnianie danych osobowych

  • Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie będą mieć upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
  • Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).
  • Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, w gazetce szkolnej czy kronice oraz na naszej oficjalnej stronie internetowej.

V. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Rady Europy w Lubinie przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

VI. Kategorie przetwarzania danych osobowych:

W związku z nauką w Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie placówka może przetwarzać w szczególności dane wychowanków:

Lp. Kategorie danych Podstawa prawna
1. Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.

 

2. Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych).
3. Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.

 

4. Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
5. Informacje na temat sytuacji wychowawczej dziecka.
6. Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu, informacje na temat rozwoju dziecka.
7. Informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach.
8. Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w siedzibie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę. art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.

 

9. Imię, nazwisko, klasa, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i wideo naszych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowanych przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Rady Europy w Lubinie. Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych wychowanków.

 

VII. Prawo dostępu

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

VIII. Prawo do skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

IX. Prawo do skargi Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych wychowanków opisanych w rubryce 1-8 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych wychowanków. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podawanych informacjach o sukcesach oraz wydarzeniach, w których brało ono udział.