Eksperymenty po niemiecku i z niemieckim – klasa 3a – 2021-2022

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

„Eksperymentowanie po niemiecku i z niemieckim”

 

Nazwa innowacji: „Eksperymentowanie  po niemiecku i z niemieckim”
Termin realizacji innowacji: Rok szkolny 2019/2020
Nauczyciele realizujący innowację w klasie 3 Aneta Mróz – nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego
Uczestnicy innowacji: Uczniowie klasy 3a SSP

 

Zakres i założenia innowacji:

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klasy 3SSP.

W klasach 3 SSP zaplanowano zapoznanie uczniów z metoda CLIL. Raz a trymestrze  planowane jest wykonywanie eksperymentów – zajęcia w formie bloku.

 

CELE INNOWACJI:

 • Promowanie języka niemieckiego
 • Motywowanie do nauki języka niemieckiego
 • Możliwość intelektualnego rozwoju
 • Pobudzenie aktywności
 • Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia
 • Praca metodą CLIL
 • Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI

 

UCZEŃ:

 • Posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
 • Rozumie proste kilkuzdaniowe wypowiedzi ze słuchu
 • Rozumie proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
 • Tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne oraz pisemne
 • Potrafi opisać fazy eksperymentów
 • Prowadzi dzienniczek małego naukowca (Ausweis; des jungen Forschers, der jungen Forscherin)
 • Umie pracować, jak naukowiec
 • Zna zasady przeprowadzania eksperymentów
 • Dokonuje samooceny
 • Współdziała w grupie
 • Odkrywa swoje indywidualne zdolności i predyspozycje do nauki języka poprzez udział w różnorodnych formach eksperymentów

 Program dla klasy 3SSP „Eksperymentowanie po niemiecku i z niemieckim” na rok szkolny 2019/2020.

 

 1. MATERIALEN – Eigenschaften von Materialen. Własciwości materiałów.
 2. MATERIALEN – Wasserdicht oder nicht Wasserdicht? Przemakalne czy nieprzemakalne?
 3. WASSER – Schwimmen oder sinken? Pływa czy zatonie?
 4. WASSER – Warum schwimmen Schiffe? Dlaczego statki pływają?

 

METODY:

 • Słowna: rozmowa, wyjasnienie
 • Poszukująca:samodzielne doświadczenia, zadania otwarte
 • Oglądowa:pokaz doświadczenia
 • Praktycznego działania

Eksperymenty dotyczące tematu „Materiały“ (4 godziny lekcyjne)

Po eksperymentowaniu z materiałami uczeń:

 • zna właściwości materiałów
 • zna fachowe słownictwo (np. wasserdicht, nicht wasserdicht)
 • zna nazwy wybranych materiałów oraz rodzaje materiałów
 • potrafi zbudować proste zdania
 • potrafi  prowadzić dokumentacje oraz przeprowadzać doświadczenia
 • potrafi dowieść poprzez własne działanie prawdziwość lub fałsz postawionego    pytania badawczego

Eksperymenty dotyczące tematu „Woda” (4 godziny lekcyjne)

 • Po eksperymentowaniu z wodą uczeń:
 • odkrywa właściwości wody
 • wymienia i nazywa przedmioty, które pływają, i te które toną
 • zna słowa ”pływać”, „tonąć”
 • potrafi wyjaśnić, dlaczego jedne przedmioty utrzymają się na wodzie, a inne toną
 • wiedzą, ze wielkość przedmiotu nie ma wpływu na to , czy utonie on czy pływa tylko materiał, z którego dany przedmiot jest wykonany
 • potrafi zbudować proste zdanie
 • potrafi  prowadzić dokumentacje oraz przeprowadzać doświadczenia
 • potrafi dowieść poprzez własne działanie prawdziwość lub fałsz postawionego    pytania badawczego

Aneta Mróz

Eksperymenty z modułu Woda „Dlaczego statki pływają ?”

3a eksperyment „schwimmen oder sinken?”
Rok szkolny 2021/2022.

EKSPERYMENT “Schwimmen oder sinken?” dotyczący modułu “Woda

 

28.02.2023 – eksperymenty z modułu Woda w klasie 3 Montessori