Informacje dotyczące organizacji egzaminu klas 8

Informacje i wytyczne dla uczniów, nauczycieli, osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminów  klas ósmych w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Organizacja egzaminu ósmoklasisty:
  • Do szkoły na godzinę 8.20 przychodzą tylko zdrowi
  • Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie, którzy mają prawidłowo założone maseczki tzn. usta i nos są zasłonięte i przy wejściu zdezynfekowali dłonie.
  • Uczniowie piszący egzamin w czasie podstawowym:
 1. a) 05.2021 /wtorek/ – język polski na sali gimnastycznej
 2. b) 05.2021 /środa/ – matematyka na sali gimnastycznej,
 3. c) 05.2021 /czwartek/ – język angielski:

     – klasa 8a w sali nr 12,

     – klasa8b w sali nr 14,

wchodzą do szkoły głównym wejściem.

Następnie udają się do wyznaczonych sal:

 1. klasa 8a do sali nr 9,
 2. klasa 8b do sali nr 10.
  • Uczniowie piszący egzamin ósmoklasisty w przedłużonym czasie w sali nr 19, wchodzą do szkoły wejściem bocznym przy sali gimnastycznej. Następnie udają się do sali nr 18.
  • W wymienionych powyżej salach uczniowie oczekują na przedstawiciela zespołu egzaminacyjnego, który zaprosi ich na egzamin. W tych salach zostawiają również swoją odzież wierzchnią, plecaki/torebki oraz telefony komórkowe.
  • Uczniowie nie wnoszą do sal egzaminacyjnych urządzeń elektronicznych.

Korzystanie w trakcie pracy z arkuszem diagnostycznym z urządzeń elektronicznych jest różnoznaczne z unieważnieniem pracy.

 • Uczniowie zdający egzamin na sali gimnastycznej ustawiają się z zachowaniem dystansu społecznego 1,5m w następującej kolejności:
 1. klasa 8a,
 2. klasa 8b,

wg listy zdających zamieszczonych przy sali gimnastycznej

 • Uczniowie zdający egzamin na sali nr 19 z zachowaniem dystansu społecznego 1,5m w następującej kolejności:
 1. klasa 8a
 2. klasa 8b

wg listy zdających zamieszczonej przy sali nr 19.

 • Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają sale w grupach nie większych niż 10 osób co 3 minuty, zachowując dystans społeczny 1,5m.
 • Do sali, w której odbywa się egzamin uczeń może wnieść wyłącznie przybory do pisania – długopisy z czarnym tuszem i w przypadku egzaminu z matematyki linijkę.
 • Uczeń może wnieść również małą butelkę wody.
 • Uczeń ma obowiązek posiadać przy sobie legitymację szkolną.
 • Na egzaminie obowiązuje strój galowy.

 

 

 

 

 1. Podstawowe wytyczne

2.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, o ile nie  przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem)  oraz nie jest osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 (tzn. osobą, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

2.4.  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

2.5. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla innych uczniów.

2.6Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

2.7.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki.

Szkoła zapewni rezerwowe przybory piśmienne, które po użyciu przez zdających zostaną każdorazowo zdezynfekowane.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

2.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą (0,5l).

2.9. Szkoła nie zapewnia również posiłków.

 1. Środki bezpieczeństwa osobistego.

3.1.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

3.2  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

3.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

3.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

3.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc przy zachowaniu odstępu.

 

 1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

4.1 Przy wejściu do szkoły wywieszona jest informacja:

1) dotycząca objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARSCoV-2,

2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej,

3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych,

5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590). Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2 są dostępne na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/koronawirus.

4.2. Przy wejściu do szkoły  znajdować będzie się płyn do dezynfekcji rąk, instrukcja właściwej dezynfekcji oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z tego płynu przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

4.3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

4.4.Miejsca dla członków zespołu nadzorującego powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

4.5.  Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

1) Egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.

2) Sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, klamki/uchwyty będą  regularnie dezynfekowane.

4.7.Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

4.8.Każdy zdający zostawia rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w wyznaczonej sali.

4.9.Na terenie szkoły zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

5.1. Dla członkowie zespołów nadzorujących oraz uczniów zdających egzamin przeprowadzono szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu.

5.2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”

5.3. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

5.4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

5.5. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego 1,5 metrowego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

5.6. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu i w tym celu:

1) zdający są wpuszczani  na teren szkoły różnymi wejściami, wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały,

2)Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają sale w grupach nie większych niż 10 osób co 3 minuty.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

6.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.).

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu:

1) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

2) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

6.2. W przypadku egzaminu ósmoklasisty, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

6.3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

6.4. W razie konieczności stosuje się „Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która informuje miedzy innymi, że:

1) pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły  przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo 112

2) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa

3) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, pracownik jest niezwłocznie odsunięty od pracy i należy powiadomić go o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

4) w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV2, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt. 6.1.

6.5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2, i zalecenie stosowania się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

Marta Pilecka-Lalewicz
Dyrektor SSP w Lubinie

Dodaj swoją myśl