ORGANIZACJA ZAJĘĆ – ZMIANY OD 22.03.2021 DO 11.04.2021

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

ZMIANY OD 22.03.2021 DO 11.04.2021

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

 1. Od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. uczniowie klas 1-3 przechodzą na system zdalnego
 2. Nauka zdalna prowadzona jest z wykorzystaniem platformy Zoom oraz Google Classroom.
 3. Dla dzieci rodziców/ opiekunów prawnych:

 

 1. zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 2. realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19;
 3. oraz dla dzieci z określonym rodzajem niepełnosprawności, które w miejscu zamieszkania nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

 

szkoła zapewnia opiekę świetlicową oraz realizację na terenie szkoły zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 1. Rodzic/ opiekun prawny, o którym mowa w pkt. 3, zobowiązany jest złożyć wniosek do dyrektora szkoły o objęcie dziecka opieką. Wniosek stanowi załącznik nr 1.
 2. Dyrektor szkoły może umożliwić uczniom naukę zdalną w szkole z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystywaniem metod na odległość w domu.
 3. Należy złożyć właściwy wniosek – załącznik nr 2, który rozpatrzy dyrektor szkoły. Decyzja może być pozytywna lub negatywna w zależności od możliwości zapewnienia właściwych warunków do nauki zdalnej. O swojej decyzji dyrektor poinformuje rodziców/ opiekunów prawnych przez dziennik internetowy Vulcan.
 4. Szkoła nie prowadzi nauczania stacjonarnego.
 5. Do szkoły przyprowadzane jest tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 7. Rodzic/ opiekun prawny wyposaża swoje dziecko w słuchawki, własne przybory szkolne, zeszyty.
 8. Uczniowie przebywać będą w przygotowanej do nauki zdalnej sali.
 9. Uczniom przydzielone zostaną stanowiska komputerowe.
 10. Opiekę nad grupą uczniów sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 11. Szkoła zapewnia opiekę w godzinach od 7.00 do 15.00.
 12. Szkoła zapewnia obiady.
 13. Konsultacje dla uczniów klas ósmych pozostają bez zmian.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dodaj swoją myśl