Informacje i wytyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące przeprowadzenia testu diagnostycznego /próbnego testu ósmoklasisty/

Informacje i wytyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące przeprowadzenia

testu diagnostycznego /próbnego testu ósmoklasisty/

 

 1. Organizacja egzaminu ósmoklasisty
  • Do szkoły w dniach 03-19.03.2021 przychodzą tylko zdrowi uczniowie.
  • Uczniowie klasy 8a przychodzą do szkoły na godzinę 8.30.
  • Uczniowie klasy 8b przychodzą do szkoły na godzinę 8.45
  • Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i przy wejściu obowiązkowo dezynfekują dłonie.
  • Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie, którzy mają prawidłowo założone maseczki tzn. usta i nos są zasłonięte.
  • Uczniowie zostawiają odzież wierzchnią, plecaki/torebki w swoich szafkach.
  • Uczniowie nie wnoszą do sal egzaminacyjnych urządzeń elektronicznych.

Korzystanie w trakcie pracy z arkuszem diagnostycznym z urządzeń elektronicznych jest równoznaczne z unieważnieniem pracy.

Uczniowie będą mogli zostawić swoje urządzenia elektroniczne w depozycie.

 • Następnie uczniowie ustawiają się z zachowaniem dystansu społecznego wg. kolejności w dzienniku przed salą gimnastyczną lub przed wyznaczoną salą lekcyjną.
 • Uczniowie piszący test diagnostyczny z języka polskiego i matematyki w podstawowym czasie pracy z arkuszem piszą go na sali gimnastycznej.
 • Uczniowie piszący test diagnostyczny z języka polskiego i matematyki w przedłużonym czasie piszą go w wyznaczonej sali lekcyjnej.
 • Test diagnostyczny z języka angielskiego uczniowie piszą w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 • Uczniowie wchodzą na salę gimnastyczną/do sali lekcyjnej i zajmują miejsce przy stoliku, którego numer zostanie wylosowany przez członka zespołu nadzorującego.
 • Do sali, w której odbywa się egzamin, uczeń może wnieść wyłącznie przybory do pisania – długopisy z czarnym tuszem i w przypadku egzaminu z matematyki linijkę.
 • Uczeń może wnieść również małą butelkę wody.
 • Uczeń ma obowiązek posiadać przy sobie legitymację szkolną.
 • Na  egzaminie obowiązuje strój galowy,
 • Uczestnictwo w teście  diagnostycznym jest dobrowolne.
 • Z testu diagnostycznego nie będą wystawione oceny. Uczeń uzyska wyłącznie     informację, ile punktów procentowych otrzymał z testu.

 

 

 1. Podstawowe wytyczne

2.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba -uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły- bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

 

2.2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

2.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

 

2.4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) uczniowie

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego i  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

 

 

 

 1. Ochrona osobista

3.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

3.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

 

3.3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w  której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu)  uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

 

3.4. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego,  podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 

3.5. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).

 

 1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

4.1. Przy wejściu do szkoły wywieszone są informację:

 • dotyczące objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2
 • zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 • zawierające numery telefonów do służb medycznych
 • zawierające numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).

 

 

4.2  Przy wejściu do szkoły umieszone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk  oraz  informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

 

4.3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Obok płynu będzie znajdować się informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

 

4.4. Test diagnostyczny może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami.

 

4.5. Ławki w sali będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co  najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

 

5.Dodatkowe informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa

 

5.1 Nauczyciel / dyrektor szkoły / wychowawca informuje nauczycieli przeprowadzających test diagnostyczny w danej sali, że w tej sali do testu diagnostycznego przystępuje uczeń chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Nauczyciele nadzorujący przebieg testu diagnostycznego w danej sali muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 6.1.

 

5.2. Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze są rozdawane uczniom również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 

5.3 Przed rozpoczęciem testu diagnostycznego należy poinformować uczniów o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 • zakazie kontaktowania się z innymi uczniami
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

 

6.1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 

6.2. W przypadku testu diagnostycznego, do którego przystępują niepełnoletni uczniowie, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe.

 

 • Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/gis) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

Dodaj swoją myśl