Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice, Opiekunowie Prawni,

w trosce o Wasze Dzieci i Pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie, na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS  wdrożyłam Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa, które obowiązują z dniem 01 września 2020 r.   Wszystkie zostały umieszczone na stronie szkoły –  https://ssplubin.pl/category/blog/. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe  ich przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze odbywać się będą w budynku szkoły.

Zwracam się do Państwa z prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu – aktualny numer telefonu i adres mailowy.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone, z temperaturą nie będą przyjmowane.
 4. Dzieci przyjmowane są od godz. 7.00.
 5. Dzieci odbierane są ze szkoły do godz. 16.00, tylko w czasie przerw lekcyjnych.
 6. Do szkoły nie będzie przyjmowane dziecko, którego domownik przebywa na kwarantannie. Rodzic/ opiekun prawny dziecka ma obowiązek zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny .
 7. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek.
 8. Do odwołania wprowadza się zakaz przemieszczania się rodziców/opiekunów prawnych po szkole, po klasach lekcyjnych. Wyjątki stanowią zebrania, konsultacje, spotkania Rady Rodziców. Szkoła ustala termin i miejsce spotkania.
 9. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka wejścia głównego (nie przekraczamy żółto-czarnej linii oraz nie wchodzimy na boisko szkolne), zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie przestrzegają obowiązujące przepisy prawa związane z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 1. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać oświadczenie i pozostawić je w sekretariacie szkoły (oświadczenie do pobrania na stronie szkoły – link “dokumenty”)
 2. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko zgłasza odbiór telefonicznie lub przy wejściu do szkoły.
 3. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. podwyższona temperatura, katar, kaszel) i może zarażać inne dzieci, będzie umieszczone w izolatce, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania go i zgłoszenia się do lekarza. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy lub dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 4. W szkole w czasie lekcji nie obowiązuje noszenie masek i rękawiczek. Rękawiczki jednorazowe uczniowie będą nosić podczas zajęć komputerowych.
 5. O ile rodzic/opiekun prawny uzna za stosowne, dziecko może nosić maseczkę na przerwie i podczas lekcji.
 6. Pracownicy mają obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy w częściach wspólnych szkoły np. na korytarzach.
 7. Każda klasa ma przydzieloną stałą salę lekcyjną.
 8. Szkoła podzielona została na 3 strefy bezpieczeństwa. Uczniowie nie przemieszczają się po innych strefach z wyjątkiem wyraźnego polecenia ze strony nauczyciela.
 9. Uczeń ma własne książki i przybory szkolne, które trzyma w szafce, we własnym koszyku. Nie pożycza przyborów od kolegów/koleżanek.
 10. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez  e-dziennik, mailowo lub telefonicznie.
 11. Wszelkie terminy i godziny spotkań – wywiadówki, konsultacje, porady, spotkania ze specjalistami ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej – ustala szkoła.

 

Drodzy Państwo,

Na stronie szkoły, w aktualnościach, podane zostały terminy uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego i terminy spotkań  z rodzicami, na które serdecznie zapraszam. Na spotkaniach obowiązuje:

– notatnik + własny długopis

– maseczka/ przyłbica

– dezynfekcja rąk.

Pragnę jeszcze zwrócić uwagę, że podstawowym warunkiem skuteczności ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Warto o tym przypominać dzieciom. Konieczne jest również śledzenie komunikatów GIS,  MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrekcję szkoły. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualności.

 

Z poważaniem,

Marta Pilecka-Lalewicz

Dyrektor SSP w Lubinie

Dodaj swoją myśl