Regulamin E-learningu

Regulamin Organizacji Kształcenia Na Odległość
(E-Learningu)
w Społecznej Szkole Podstawowej
Rady Europy w Lubinie

§1

     Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.

§2

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 • Art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. 2);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§3

Słownik użytych pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

 • Szkoła – Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie;
 • Nauczanie na odległość, nauczanie zdalne, e-learning – proces nauczania, w którym wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, a komunikacja i interakcja między uczestnikami w części lub całości odbywa się za pomocą kanałów elektronicznych, synchronicznie lub asynchronicznie;
 • Platforma Google Classroom – bezpłatna usługa dla szkół, organizacji non-profit oraz użytkowników korzystających z osobistego konta Google. Ułatwia ona uczniom i nauczycielom komunikację w szkole i poza nią;
 • Program Zoom – Platforma do wideokonferencji, która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w spotkaniach online z dowolnego urządzenia, PC, Mac, tabletów oraz smartfonów. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom można udostępniać ekran oraz aplikacje;
 • Dziennik Elektroniczny – eDziennik UONET+ dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli. Korzystanie z dziennika elektronicznego UONET+ umożliwia rodzicom, uczniom oraz nauczycielom szybką i wygodną komunikację oraz łatwy wgląd w bieżące dane;
 • Rodzic – rodzic dziecka uczęszczającego do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie;
 • Uczeń – dziecko uczęszczające do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie;
 • Nauczyciel – nauczyciel, będący zatrudniony w Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie;
 • Dyrektor – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie;
 • Strona internetowa szkoły – strona znajdująca się pod adresem ssplubin.pl, która jest oficjalną stroną internetową Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie;
 • Administrator Platformy Google Classroom – osoba odpowiedzialna za tworzenie kont użytkowników oraz zarządzania strukturą Platformy Google Classroom.
 • Dział E-learning – zakładka na stronie internetowej szkoły, w której uczniowie oraz rodzice znajdą wszelkie niezbędne informacje dotyczące kształcenia na odległość.

§4

Podstawowe założenia

 1. E-learning to kształcenie wspomagane technologiami internetowymi. Metody kształcenia na odległość (e-learning) służą zarówno do wspomagania zajęć tradycyjnych, przeprowadzania konsultacji w trybie zdalnym, jak i realizacji planowanych zajęć dydaktycznych.
 2. Zajęcia e-learningowe stanowią wsparcie dla innych metod kształcenia lub mogą zastąpić całkowicie zajęcia tradycyjne.
 3. Kształcenie na odległość może przyjąć różne formy, w szczególności:
  • Publikowanie materiałów dydaktycznych na stronie internetowej szkoły w dziale E-learning;
  • Prowadzenie zajęć on-line w formie wideokonferencji;
  • Przeprowadzanie sprawdzianów, egzaminów oraz konsultacje z wykorzystaniem Platformy Google Classroom oraz programu Zoom.
  • Korzystanie z innych środków, form zajęć i materiałów internetowej technologii informatycznej.

§5

 • Obecność na zajęciach będzie odnotowywana w tradycyjnym dzienniku na podstawie wykonanych przez ucznia zadań.
 • Wszelkie informacje dotyczące lekcji zdalnych będą zamieszczane przez nauczycieli danego przedmiotu na stronie internetowej szkoły w dziale E-learning.
 • Jeżeli uczeń nie będzie miał technicznej możliwości wzięcia udziału w zajęciach za pomocą programu Zoom, podstawą do odnotowania obecności na zajęciach oraz wystawienia oceny jest wykonanie zadania lub kontakt z nauczycielem w dowolnej formie (dziennik elektroniczny, telefon, e-mail, messenger, discord, whatsapp, itp).
 • W czasie kształcenia na odległość będą funkcjonowały dwa plany zajęć:
  1. Plan tradycyjny, który w niezmienionej formie pozostaje wprowadzony w dzienniku elektronicznym. Na podstawie tego planu realizowana jest podstawa programowa oraz uzupełniana obecność, tematy zajęć, oceny.
  2. Plan kształcenia na odległość, który służy do prowadzenia zajęć w formie wideokonferencji za pomocą programu Zoom oraz konsultacji z uczniami.
 • Plan zajęć kształcenia na odległość zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

§6

Ustalenie planu zajęć kształcenia na odległość uwzględnia:

 • Równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
 • Zróżnicowanie zajęć w danym dniu;
 • Możliwości psychofizyczne uczniów podczas intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 • Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 • Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

§7

              Przed każdymi zajęciami uczeń ma obowiązek wejść na stronę szkoły. W zakładce E-learning znajdzie kod do uruchomienia aplikacji Zoom, kod zajęć na platformie Google Classroom lub inne niezbędne informacje.

W przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel za pośrednictwem strony internetowej ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

§8

              Uruchomienie zajęć e-learningowych wymaga:

 • Skopiowania i przejścia pod wskazany przez nauczyciela adres wideokonferencji aplikacji Zoom. Informacje te znajdować się będą na stronie internetowej szkoły w dziale E-learning.
 • Zainstalowania programu Zoom tylko przy pierwszym uruchomieniu;
 • Zalogowania się do konta Google i przejścia do zajęć Google Classroom na podstawie otrzymanego kodu zajęć.

§9

 • Platforma Google Classroom jest systemem informatycznym wspomagającym realizację procesów dydaktycznych Szkoły.
 • Zajęcia na Platformie Google Classroom będą realizowane z wykorzystaniem:
  1. Materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnianej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl;
  2. Materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
  3. Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
  4. Innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 • Za pomocą Platformy Google Classroom uczeń będzie podejmował aktywności określone przez nauczyciela, które:
  1. Potwierdzą zapoznanie się ze wskazanym materiałem;
  2. Będą dawały podstawę do oceny pracy ucznia.
 • Nauczyciel do każdej lekcji dołączy źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 • Uczniowie oraz nauczyciele otrzymają dane dostępowe do platformy Google Classroom zawierające login i hasło. Przy pierwszym logowaniu należy ustalić samodzielnie hasło logowania.
 • Za zakładanie kont użytkowników i nadawanie odpowiednich uprawnień odpowiedzialny jest Administrator Platformy Google Classroom.

§10

     W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi; informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu, będzie odbywało się poprzez dział E-learning znajdujący się na stronie internetowej szkoły.

§11

     Kształcenie na odległość nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

§12

     O wybranych rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość Dyrektor zawiadamia rodziców, uczniów oraz nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego.

§13

              Zasady oceniania i kontaktu z uczniami w trakcie Kształcenia Na Odległość:

 • Monitorowanie postępów uczniów będzie odbywało się za pomocą platformy Google Classroom.
 • Prace będą oceniane zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
 • Ocena trymestralna oraz ocena klasyfikacji rocznej podczas kształcenia na odległość zostanie wystawiona zgodnie z obowiązującymi Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
 • Oceny oraz komentarze do ocen będą wpisywane do dziennika elektronicznego.
 • Uczniowie oraz rodzice będą informowani o postępach poprzez dziennik elektroniczny.
 • Każdy uczeń lub rodzic będzie miał możliwość konsultacji za pomocą wideokonferencji Zoom po uprzednim uzgodnieniu terminu poprzez dziennik elektroniczny.

§14

              Kształcenie na odległość będzie obejmowało:

 • W trosce o zdrowie dzieci zajęcia w formie online z wykorzystaniem komputera – trwające nie dłużej niż 5 lekcji 45 minutowych dziennie z przerwami 15 minutowymi. Daje to razem maksymalnie 225 minut pracy biurowej przy komputerze w pozycji siedzącej;
 • Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń we własnym zakresie bez użycia komputera;
 • Wykonywanie przez uczniów zadań we własnym zakresie z użyciem komputera.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.03.2020 r.

Marta Pilecka- Lalewicz
Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej
Rady Europy w Lubinie

Dodaj swoją myśl

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *