Organ prowadzący

Organem prowadzącym dla szkół STO:

 •  Społecznej Szkoły Podstawowej,
 •  Społecznego Gimnazjum Językowego
jest Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 59 w Lubinie – organizacja pozarządowa non-profit – działające od 1989 r.

Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na działalność ww. szkół z:

 1. Dotacji z budżetu Gminy Lubin.
 2. Wpłat rodziców na konto Rady Rodziców.
 3. Środków własnych Stowarzyszenia.
 4. Darowizn sponsorów i odpisów 1 % podatku.
Organ prowadzący zapewnia w ramach ww. opłat:

 1. Fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą od 6.30 do 16.30.
 2. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych:
  •  3 godz/tyg. zajęć z języka angielskiego,
  •  2 godz/tyg. zajęć z języka niemieckiego,
  •  1 godz/tyg. pływalni,
  •  1 godz/tyg. gimnastyki korekcyjnej,
  •  opieka pedagoga, psychologa, logopedy,
  •  kluby przedmiotowe / artystyczne / sportowe,
  •  zajęcia terapeutyczne z logopedą i pedagogiem szkolnym,
  •  inne na życzenie rodziców i po zatwierdzeniu przez nich kosztów proponowanych zajęć.
 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wyjazdy do „zielonej szkoły”, wyjazdy integracyjne i wycieczki szkolne opłacane są przez rodziców zgodnie z przedstawioną i zaakceptowaną przez nich kalkulacją.

Skład Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 59 w Lubinie:

 •  Jan Raduchowski – prezes
 •  Katarzyna Bargieł-Wojdyła  – wiceprezes
 •  Marzena Kosydor- skarbnik
 •  Anna Stachowska- sekretarz
Komisja Rewizyjna:

 •  Edyta Elmerych – przewodniczący
 •  Robert Gruszczyński –  członek
 •  Tomasz Radziej – członek

Sprawozdania  merytoryczne i finansowe są zamieszczone  na stronie http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/  dostępne po wpisaniu nr KRS 0000150212