Innowacje pedagogiczne

29 października 2018 r.

25 października 2018 r.

INNOWACJA  PEDAGOGICZNA

„Eksperymentowanie po niemiecku i z niemieckim”

 

„Powiedz mi , a zapomnę,

Pokaż, a zapamiętam,

Pozwól mi działać, a zrozumiem.”

Konfucjusz

 

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie

 

Nazwa innowacji: „Eksperymentowanie  po niemiecku i z niemieckim”
Termin realizacji innowacji:  2018/2019
Nauczyciele realizujący innowację (autorzy innowacji): 1.     Beata Petrykowska – nauczyciel języka niemieckiego, multiplikator metody CLIL

2.     Aneta Mróz – nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego,

3.     Magda Kunz -Rapczuk  – nauczyciel przyrody i geografii

Rodzaj innowacji Innowacja metodyczna
Uczestnicy innowacji: Uczniowie klasy 3 SSP oraz klasy 5 SSP

 

 

Wstęp:

Nauka języka jest procesem długim i wymagającym systematyczności. Mając to na uwadze, nauczyciele języka niemieckiego we współpracy z nauczycielem przyrody i geografii planują wprowadzić innowację, która zachęci uczniów do rozwoju oraz uświadomi, że nauką można się naprawdę świetnie bawić. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka z naciskiem na najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się. Znajomość języków obcych jest we współczesnym świecie koniecznością. To okno na świat nie tylko w sensie technicznym, ale i intelektualnym.  Nauka języka niemieckiego zwiększa możliwość globalnego zrozumienia świata, podnosi atrakcyjność na rynku pracy, a co za tym idzie, otwiera możliwości znalezienia ciekawszej pracy w przyszłości.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Innowacja „Eksperymentowanie z językiem niemieckim i po niemiecku” napisana została zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 14.02.2016r., Rozporządzenie MEN z 01.09.2017r (DZ.U.z 2017r, poz.59 ze zm.).

Innowacja została utworzona, aby w efektywny sposób realizować wymagania zawarte w Podstawie Programowej dla I i II etapu edukacyjnego.

 

Zakres i założenia innowacji:

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klas 3 oraz w klas 5 Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.

W klasach 3  i 5 SSP zaplanowano zapoznanie uczniów z metodą CLIL.

W klasach 3 raz a trymestrze  planowane jest wykonywanie eksperymentów – zajęcia w formie bloku. Natomiast w klasach 5  zajęcia prowadzone będą w ramach zajęć pozalekcyjnych w oparciu o program opracowany przez  Instytutu Goethego – Słowacja we współpracy z firmą Volkswagen Słowacja.

Innowacja w szczególności adresowana jest do uczniów zainteresowanych zdobywaniem  nowych doświadczeń oraz  zainteresowanych nauką języka niemieckiego.

CELE INNOWACJI:

 • Promowanie języka niemieckiego
 • Motywowanie do nauki języka niemieckiego
 • Możliwość intelektualnego rozwoju
 • Pobudzenie aktywności
 • Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia
 • Praca metodą CLIL, oswajanie uczniów z dwujęzycznością
 • Rozbudzanie w uczniach pasji związanej z nauką języka niemieckiego poprzez pokazanie, jak duże znaczenie ma znajomość języków obcych we współczesnym świecie oraz wskazanie praktycznych aspektów ich zastosowania;
 • Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI

 

UCZEŃ:

 • Posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
 • Rozumie proste kilkuzdaniowe wypowiedzi ze słuchu
 • Rozumie proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
 • Tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne oraz pisemne
 • Potrafi opisać fazy eksperymentów
 • Prowadzi dzienniczek małego naukowca (Ausweis; des jungen Forschers, der jungen Forscherin)
 • Umie pracować, jak naukowiec
 • Zna zasady przeprowadzania eksperymentów
 • Dokonuje samooceny
 • Współdziała w grupie
 • Stosuje strategie komunikacyjne
 • Odkrywa swoje indywidualne zdolności i predyspozycje do nauki języka poprzez udział w różnorodnych formach eksperymentów

 

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji:

 

 • Uświadomienie potrzeby uczenia się języka niemieckiego
 • Swobodne posługiwanie się językiem adekwatne do danego etapu edukacyjnego oraz poziomu zaawansowania
 • Wzbogacenie słownictwa (fachowa terminologia)
 • Wypracowanie umiejętności współpracy oraz współdziałania w grupie – zespole eksperymentowym , w tym odpowiedzialności za przydzieloną i wykonaną pracę
 • Praca w firmach, gdzie język niemiecki jest dodatkowym atutem dla pracodawców

 

Na koniec roku szkolnego odbędzie się ewaluacja. Nauczyciele prowadzący zajęcia metodą eksperymentów przygotują badanie w formie ankiety. Po weryfikacji zgromadzonych informacji wyniki badania zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.

 

Podpisy:  Aneta Mróz, Magda Kunz-Rapczuk, Beata Petrykowska

 

 

Program  innowacji pedagogicznej dla klasy 3

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

„Eksperymentowanie po niemiecku i z niemieckim”

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie będą pogłębiać wiedzę z modułów:

 1. MATERIALEN – Eigenschaften von Materialen/ Materiały Właściwości materiałów.
 2. MATERIALEN – Wasserdicht oder nicht Wasserdicht? / Przemakalne czy nieprzemakalne?
 3. WASSER – Schwimmen oder sinken? / Pływa czy tonie?
 4. WASSER – Warum schwimmen Schiffe? / Dlaczego statki pływają?

 

 

            METODY:

 • Słowna: rozmowa, wyjasnienie
 • Poszukująca:samodzielne doświadczenia, zadania otwarte
 • Oglądowa:pokaz doświadczenia
 • Praktycznego działania

 

             Eksperymenty z modułu  „Materiały“ (4 godziny lekcyjne)

 

Po eksperymentowaniu z materiałami uczeń:

 

– zna właściwości materiałów

– zna fachowe słownictwo (np. wasserdicht, nicht wasserdicht)

– zna nazwy wybranych materiałów oraz rodzaje materiałów

– potrafi zbudować proste zdania

– potrafi  prowadzić dokumentacje oraz przeprowadzać doświadczenia

– potrafi dowieść poprzez własne działanie prawdziwość lub fałsz postawionego    pytania badawczego

 

 

                Eksperymenty z modułu  „Woda” (4 godziny lekcyjne)

 

Po eksperymentowaniu z wodą uczeń:

– odkrywa właściwości wody

– wymienia i nazywa przedmioty, które pływają, i te które toną

– zna słowa ”pływać”, „tonąć”

– potrafi wyjaśnić, dlaczego jedne przedmioty utrzymają się na wodzie, a inne toną

– wiedzą, ze wielkość przedmiotu nie ma wpływu na to , czy utonie on czy pływa tylko materiał, z którego dany przedmiot jest wykonany

– potrafi zbudować proste zdanie

–  potrafi  prowadzić dokumentacje oraz przeprowadzać doświadczenia

– potrafi dowieść poprzez własne działanie prawdziwość lub fałsz postawionego    pytania badawczego

 

 

Podpis:  Aneta Mróz

 

Program innowacji pedagogicznej dla klasy 5 Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

 „Eksperymentowanie po niemiecku i z niemieckim”.

 

Program został opracowany dla uczniów klasy 5 Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie i będzie realizowany  jako Innowacja pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019. Na ten okres zaplanowano łącznie  32 jednostki lekcyjne. Z tym 2 godziny zajęć organizacyjnych  i 30 godzin lekcyjnych z podziałem na 3 moduły:

 • Woda,
 • Magnetyzm,
 • Rośliny.

 

Cele zajęć „Eksperymentowanie po niemiecku i z niemieckim”:

 1. Rozbudzanie zainteresowania światem przyrodniczym oraz nauką języka niemieckiego:
  a) rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody,
  b) rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej,
  c) kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej
 2. d) praca metodą CLIL / nauczanie bilingualne/ i wskazywanie na praktyczne zastosowanie znajomości języka niemieckiego
 3. e) doskonalenie znajomości języka niemieckiego

 

 1. Kształtowanie postawy badawczej:
  a) rozwijanie chęci i umiejętności zadawania pytań oraz dociekliwości,
  b) kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania np. poprzez doświadczenia i eksperymenty,
  c) kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematyczności,
  d) rozwijanie samodzielności.
 2. Kształtowanie nawyków bezpiecznego eksperymentowania:
  a) kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa),
  b) kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania doświadczenia (przestrzeganie zasad postępowania z przedmiotami ostrymi, gorącymi, z elektrycznością itd., sprzątania stanowiska po zakończeniu eksperymentu).
 3. Kształtowanie umiejętności prawidłowego prowadzenia eksperymentów naukowych:
  a) nauka wykonywania podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń),
  b) nauka posługiwania się urządzeniami pomiarowymi i obserwacyjnymi,
  c) nauka dokumentowania obserwacji i doświadczeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii,
  d) kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji,
  e) nauka prezentacji wyników.
 4. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, w tym:
  a) rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdziału zadań w zespole,
  b) nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego zespołu.

Cele operacyjne modułu Woda:

 

 • zna zasady obowiązujące podczas prowadzenia doświadczeń podejmuje próby przewidzenia wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go
 • przeprowadza doświadczenia zgodnie z instruktażem przygotowanym przez nauczyciela czerpie radość z doświadczania i eksperymentowania,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach, podejmuje działania, przestrzega zasad kontraktu,
 • wie jak wykonać zadanie, rozumie polecenia nauczyciela zarówno w języku polskim, jak i niemieckim
 • wymienia i nazwa przedmioty, które pływają i te, które toną,
 • odkrywa właściwości wody

 

Eksperymenty moduł Woda (10 jednostek lekcyjnych):

 • Schwimmen oder sinken? Pływa czy tonie?
 • Warum schwimmt etwas? Dlaczego coś pływa?
 • Können Rosinen tanzen? Czy rodzynki potrafią tańczyć ?
 • Warum schwimmen die Schiffe? Dlaczego statki pływają?

 

Cele operacyjne modułu Magnetyzm :

 • wymienia podstawowe informacje o polu magnetycznym i magnesach,
 • rozróżnia przedmioty wykazujące zdolności magnetyczne,
 • wie, że magnesy mają dwa bieguny magnetyczne i oddziałują ze sobą ,
 • wie, jak oddziałują ze sobą bieguny magnetyczne magnesów,
 • wyjaśnia, co nazywamy polem magnetycznym ,
 • wie, że źródłem pola magnetycznego jest Ziemia i magnesy trwałe.

Eksperymenty moduł Magnetyzm (10 jednostek lekcyjnych):

 • Magnetisch oder nicht magnetisch? Magnetyczny czy niemagnetyczny?
 • Nordpol oder Südpol? Biegun ujemny  czy dodatni?
 • Magnetkraft, Siła magnetyczna.
 • Grobe und kleine Magneten, Duże i małe magnesy.
 • Ich baue einen Kompass. Buduję kompas.

 

Cele operacyjne Modułu Rośliny:

 • zapoznanie uczniów z budową roślin i ich rozwojem,
 • poznaje etapy wzrostu roślin, posługuje się pojęciami: korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc,
 • wpływ wody na rozwój rośliny,
 • poznanie warunków potrzebnych do prawidłowego rozwoju roślin
 • uczeń wie, co potrzebne jest roślinom do życia.

 

Eksperymenty moduł Rośliny (10 jednostek lekcyjnych):

 • Wie kommt das Wasser in die Pflanze? Jak roślina przewodzi wodę?
 • Was brauchen Pflanzen zum Wachsen? Czego potrzebuje roślina do wzrostu?
 • Ich setze eine Pflanze, Sadzę roślinę.
 • Die Teile einer Pflanze. Budowa rośliny

 

Podpisy:  Magda Kunz- Rapczuk, Beata Petrykowska