Biofeedback

Terapia biofeedback

Terapię prowadzi mgr Anna Gębka

Ukończyła Studia z zakresu Psychopedagogiki – Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza – Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Trener EEG- BIOFEEDBACK I STOPNIA

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
mgr Anna Gębka 08.00 – 14.45 08.00 – 11.35, 12:45 – 13:30

 

Terapia EEG i HEG – Biofeedback

W   roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Społecznych wprowadzona została terapia Biofeedback, z której korzystają Uczniowie naszej szkoły. Zajęcia rozpoczęły się z dniem 02 stycznia 2014 roku. Osobą prowadzącą terapię Biofeedback jest Pani Anna Gębka, wykwalifikowany trener.

Marta Pilecka- Lalewicz

Dyrektor ZSS w Lubinie

Powszechnie  uważa  się,  że  ludzki  mózg  jest  wykorzystywany w  5%, treningi EEG-, HEG-Biofeedback mają szansę zwiększyć możliwości mózgu nawet do 30%.

Dzięki terapiom HEG-Biofeedback (Hemo-encephalo-graphy) i EEG-Biofeedback pacjent uczy swój mózg szybszej i wydajniejszej pracy. Heg-Biofeedback aktywizuje płaty czołowe w korze mózgowej. Metoda opiera się na pomiarze ukrwienia płatów czołowych za pomocą termometru na podczerwień.

Pacjent jest w stanie, w sposób świadomy, zmienić wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, a dzięki sprzężeniu zwrotnemu, (Biofeedback), potrafi określić stan, kiedy jest lub nie jest skoncentrowany. Potrafi modyfikować pracę swojego mózgu, aby ten był skuteczniej wykorzystywany. Pozwala to zwiększyć efektywność  myślenia,    pamięć  i  koncentrację.

Terapia EEG-biofeedback  opiera się na  fakcie, że ludzki mózg, w zależności od stopnia jego wykorzystywania wytwarza różny zakres fal elektromagnetycznych, (np. fale alfa –stan odprężenia i relaksu, fale beta – stan wysiłku umysłowego, fale delta –stan głębokiego snu).

W niektórych  dysfunkcjach  występuje  zarówno   niedobór,  jak  i nadmiar niektórych fal o określonych częstotliwościach. Dzięki urządzeniu do Biofeedbacku, podłączonego do różnych miejsc na skórze czaszki i uszu,  dane o występowaniu  różnych fal są zbierane,  a oprogramowanie zamienia je w zrozumiały dla pacjenta obraz.

Wskazania do terapii są następujące:

 •  DZIECI: problemy z koncentracją, nadpobudliwość, ADHD, autyzm, syndrom Aspergera, epilepsja, porażenie mózgowe oraz upośledzenie w stopniu lekkim.
 •  DOROŚLI: stany po urazach głowy, udarach, w stanach depresyjnych oraz z syndromem przewlekłego zmęczenia, przy problemach z pamięcią i koncentracją.

 

Regulamin udziału w zajęciach terapii biofeedback

w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie

rok szkolny 2016/2017

 

 1. W zajęciach terapii biofeedback mogą uczestniczyć uczniowie:

• Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

• Społecznego Gimnazjum Językowego im. Rady Europy w Lubinie

 1. Udział w zajęciach jest dobrowolny, bezpłatny i może nastąpić tylko na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
 2. Uczeń zostaje zapisany na listę uczestników terapii w momencie dostarczenia do sekretariatu szkoły wymaganej dokumentacji:

• wniosku rodziców / opiekunów prawnych do dyrektora szkoły o przyznanie terapii biofeedback

• opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze wskazaniem potrzeby prowadzenia terapii biofeedback

• zaświadczenia lekarza neurologa o braku przeciwskazań do prowadzenia terapii biofeedback.

Dostarczenie dokumentacji jest równoznaczne z objęciem dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną i włączeniem jej do dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawcy.

 1. O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Terapia biofeedback przyznawana jest uczniowi na dany rok szkolny z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku decyzją rady pedagogicznej.
 3. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do terapii, wpisani są na listę oczekujących.
 4. Nauczyciel prowadzący terapię informuje ucznia i rodziców o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.
 5. Uczniowie klas 1-3 SSP przychodzą na zajęcia pod opieką osoby prowadzącej terapię, uczniowie klas 4-6 SSP oraz I- III SGJ przychodzą na zajęcia samodzielnie. Wszyscy uczniowie przychodzą na zajęcia punktualnie.
 6. Każdą nieobecność ucznia rodzic powinien zgłosić prowadzącemu (poprzez dziennik elektroniczny) dzień wcześniej.
 7. W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na zajęciach lub wielokrotnego nieprzygotowania się do zajęć (co uniemożliwia skuteczne prowadzenie terapii) uczeń zostaje skreślony z listy uczestników, po uprzednim poinformowaniu o tym rodziców ucznia.